LDO IC

2020-09-09 17:17:31 hongling

LDO IC

最大输
输入
输出电压

功耗

稳定率

稳定率

替代型号

300mA

1.2/1.5/1.8/
2.5/2.8/3.0/
4.5/5.0V

7uA

0.05%

SOT-23-3L
RT9169/AIC1734

AIC1722

100mA

1.8/2.8/
2.5%

60mV

SOT-23

内部集成滤波电容,应用中
HM6214

10V

3.0/3.3/3.6/
2%

12-30mV

SOT-89

HM6216

6.5V

1.8/2.8/3.0/
1%

9mV

SOT-23-3L
RT9169/AIC1734

AIC1722
300mA

1.2/1.5/1.8/
3.3/3.6/5.0V

5uA

0.05%

SOT-23-3L
RT9169/AIC1734

AIC1722

HM6234
500mA
2.0-
7.0V
耐压
9.0V
0.9/1.0/1.2/
1.5/1.8/2.5/
2.8/3.0/3.3/
3.6V
1.5%
0.3uA
20mV
0.1%
SOT-89
SOT23-3L
超低功耗应用
无上电过冲现象
超低压差: 200mV@200mA/
3.3V,超高纹波抑制比(PSRR
):75dB@1KHz,可接低至1uF
输入/输出电容,带过流保护/
输出短路保护,带快速放电300mA

1.5/1.8/3.0/
2%

12mV

SOT-23-3L

HM6236

10V

2%

12mV

SOT-23
低功耗应用

250mA

2.5/3.0/3.3V

0.8uA

0.1%

内置过流保护/短路保护

300mA

-8.0V

3.1/3.3V

60uA

0.1%

SOT-89

低压差0.25V,高纹波抑制率:
无线蓝牙等对纹波干扰要求
较高的应用场合


500mA

-
6.0V
7.0V

2.8/3.0/3.3V

50uA

0.05%

@Iout=100mA,高纹波抑制比

带摄像头/带LCD显示屏/无线
蓝牙等对纹波干扰要求比较
HM6245

8.5V

2%

12mV

SOT-89

HM6246

8.5V

2%

12mV

SOT-89

型号

输出
输入
输出电压

功耗

稳定率

稳定率

替代型号

300mA

7.0V

2.22.5/2.8/
2%

60uA
1uA

0.1%

DFNX1X-4

XC6204B/XC6219B/XC6221/
RT9167/AIC1742/RT9193/
HM1134

6.5V

2.5/2.8/3.0/

5.0V

静态40uA
1uA

0.4%

SC70-5
LP2985/PT5107/AP7341


500mA

1.2/1.5/1.8/
3.3V

静态电流:
关断电流:
0.6%

SOT-25

XC6211/XC6210/XC6204/
XC6219/XC6221/RT9167/
HM1136

2.5-
耐压
1.0/1.2/1.5/
3.0/3.3V

以上)
以内)

35uA
1uA

0.01%

DFN1X1-4L

10KHz超低输出噪声:20μVR
MS能,带输出限流/输出短路保护


500mA

1.2/1.5/1.8/
3.3/3.6/4.5/
2%

50uA
1uA

0.4%

DFN1X1-4L

XC6211/XC6210/XC6204/
XC6219/XC6221/RT9167/
 HM6219

6.5V

2.8/4.0/4.5/

2%

25uA
1uA

0.05%

LP2985/PT5107
型号
最大
输出
电流
输入
电压
输出电压
精度
功耗
负载
稳定率
线性
稳定率
封装形式
替代型号HM6215

A

2.0-
8.0V

1.2/1.5/1.8/
2.5/2.8/3.0/
3.3/3.6/5.0V

1.5%

静态电流:
5uA
关断电流:
1uA

0.6%

0.01%

SOT-25
DFN1X1-4L

0.15V压差可以给出150mA电流
HM6234

502.0-
耐压
1.50%
20mV
SOT-25
超低功耗应用
无上电过冲现象
低功耗应用超低压差:200mV
@200mA/3.3V,超高纹波抑
制比(PSRR):75dB@1KHz,可
接低至1uF输入/输出电容,带
过流保护/输出短路保护,带快
速放电功能250mA
1.8/2.5/2.8/
2%
0.8uA
0.1uA
0.10%
低功耗应用低压差0.2V,
HM6238
1.8-
1.5/2.8/
2%
10mV
SOT-25
超低压差(带过流保
HM6238700mA
1.2/1.8/2.5/
3.6V
静态电流:
关断电流:
15mV
SOT-25
XC6210


800mA
1.8/3.3/2%
82uA
0.1uA
0.05%
XC6210
500mA
6.0V
7.0V
3.0/3.3V
50uA
0.05%
DFN1X1-4
耐电流600mA,低压差100mV
Iout=100mA,高纹波抑制
@10KHz,纹波低,适
带LCD显示屏/无
扰要求比较
HM6230B
6.0V
3.3V
10uA
0.20%
ME966/A/APL5930APL5920/
HM6231
3.5-
耐压
3.3V
410uA
0.05%
带可调恒流工作模式,反馈电
1.2V,内置1.25A MOS,超
0.2V@500mA,带使能
制比:53dB@10kHz
路,带可调输出过带输出到输入反用温度调节功性恒压恒流型号

出电流

输入
输出电压

功耗

稳定率

稳定率

封装
替代型号

300mA

1.8+2.8/1.8+3.3/
2%

关断电流:0.11uA

0.01%

XC6401/PT5127/
SGM2207

300mA

.8+1.8/3.3+1.8/
2%

关断电流:0.11uA

0.01%

RT9182/RT9011/
可调输出LDO IC型号

出电流

输入
输出电压

功耗

稳定率

稳定率

封装
替代型号300mA

可调,最低0.8V

静态电流:
关断电流:
50mV

SOT-25

PAM3103/SGM2019

600mA

可调,最低1.27V

静态电流:
0.5%

SOT-25

HM6213

1.8-8.0V

±1.5%

45uA
0.1uA

0.01%

高纹波抑制比70dB,
可以给出100mA电流,
HM6215

6.0V

±1.5%

40uA

0.075%

AP2127/8400mA
可调,最低1.25V
静态电流:
30mV
SOT-25

HM6224
300mA
4.0-40V
可调,最低0.6V
±2%
7uA
12mV
0.05%
SOT-25